Registrační formulář

Pro registraci k přijímacímu pohovoru/zápisu vyplňte a odešlete přihlášku. V případě dostatečné kapacity respektive v termínu přijímacího řízení Vám bude nabídnut termín k individuálnímu pohovoru. Zájemcům doporučujeme také návštěvu školy v termínech Dnů otevřených dveří.

Jméno a příjmení dítěte (vyžadováno)

Datum narození: (vyžadováno)

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka: (vyžadováno)

Současná ZŠ: (vyžadováno)

Současná MŠ: (vyžadováno)

Telefon: (vyžadováno)

Email: (vyžadováno)

Přihlašuji své dítě k:

zápisu do prvního ročníku ZŠ Magic Hill

Přestup do ročníku ZŠ

Pro školní rok: (vyžadováno)

Odesláním tohoto formuláře beru na vědomí, že Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o., IČ: 27408876, se sídlem Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany (dále jen „škola“), jako správce shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje žadatelů o výuku. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro jednoznačnou identifikaci budoucích žáků a jejich zákonných zástupců v souvislosti s příjímacím řízením a k zajištění následných úkolů v oblasti poskytování vzdělání, zejména vedení školní matriky na základě ust. § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek zamítnutí žádosti, a tudíž nemožnost zahájení příjímacího řízení. Škola k výše uvedenému účelu rovněž zpracovává další osobní údaje, které lze svou povahou označit za kontaktní údaje (e-mailový kontakt). Poskytnutí osobních údajů dle předchozí věty je dobrovolné, jelikož slouží pouze k usnadnění komunikace ohledně podané žádosti a dalších záležitostí spojených s příjímacím řízením. V případě zamítnutí žádosti z kapacitních či jiných důvodů, budou sdělené údaje neprodleně zlikvidovány, nebude-li ze strany žadatelů udělen výslovný souhlas s jejich dalším uchováním pro případy kapacitních změn.

Více o zpracování osobních údajů naleznete v informaci o zpracování osobních údajů dostupné na webových stránkách školy.