Přihláška ke studiu

Pro registraci k přijímacímu pohovoru/zápisu vyplňte a odešlete přihlášku. V případě dostatečné kapacity respektive v termínu přijímacího řízení Vám bude nabídnut termín k individuálnímu pohovoru. Zájemcům doporučujeme také návštěvu školy v termínech Dnů otevřených dveří.

Jméno dítěte (vyžadováno)

Trvalé bydliště dítěte (vyžadováno)

Místo narození (vyžadováno)

Státní příslušnost (vyžadováno)

Datum narození dítěte (vyžadováno)

Rodné číslo dítěte (vyžadováno)

Adresa ZŠ + aktuálně navštěvovaný ročník ZŠ

Jméno matky (vyžadováno)

Telefon matky (vyžadováno)

Email matky (vyžadováno)

Jméno otce (vyžadováno)

Telefon otce (vyžadováno)

Email otce (vyžadováno)

Vaše zpráva

Odesláním tohoto formuláře beru na vědomí, že Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o., IČ: 27408876, se sídlem Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany (dále jen „škola“), jako správce shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje žadatelů o výuku. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro jednoznačnou identifikaci budoucích žáků a jejich zákonných zástupců v souvislosti s příjímacím řízením a k zajištění následných úkolů v oblasti poskytování vzdělání, zejména vedení školní matriky na základě ust. § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek zamítnutí žádosti, a tudíž nemožnost zahájení příjímacího řízení. Škola k výše uvedenému účelu rovněž zpracovává další osobní údaje, které lze svou povahou označit za kontaktní údaje (e-mailový kontakt). Poskytnutí osobních údajů dle předchozí věty je dobrovolné, jelikož slouží pouze k usnadnění komunikace ohledně podané žádosti a dalších záležitostí spojených s příjímacím řízením. V případě zamítnutí žádosti z kapacitních či jiných důvodů, budou sdělené údaje neprodleně zlikvidovány, nebude-li ze strany žadatelů udělen výslovný souhlas s jejich dalším uchováním pro případy kapacitních změn.

Více o zpracování osobních údajů naleznete v informaci o zpracování osobních údajů dostupné na webových stránkách školy.

[recaptcha size:compact]