Magic Hill je ucelená pedagogická soustava

Magic Hill je ucelená pedagogická soustava

Jde nám o děti

Období předškolního a mladšího školního věku je zásadní pro celou budoucnost dětí. Příchod do mateřské školy a později do základní školy je pro děti obdobím očekávání, děti doslova nasávají všechny podněty a informace. Pokud se jim dostává podpory a motivace, jsou zapálené a chtějí se učit. V naší škole a školce nám jde o děti, a proto považujeme přátelský a nedirektivní přístup ke každému jednotlivci za důležitý, neboť jsme přesvědčeni o tom, že výuka může být efektivní jen v prostředí bezpečném, založeném na důvěře a dobrých vztazích.

V naší škole a školce jsou učitelé pro děti partnery a průvodci na cestě vzdělávání, jejich každodenním cílem není předat maximum informací, ale probudit v dítěti zájem, motivovat je k hledání, zkoumání, přemýšlení, tedy k učení. Jaký postoj si děti v tomto věku ke škole respektive k učení nastaví, ten je bude provázet i v dalším životě. Je nesporné, že i v budoucnu se budou učit, a je potřeba, aby už od útlého věku, považovaly učení za něco, co má smysl, co přináší radost a potěšení, ale také něco, k čemu je potřeba překonávat překážky, k čemu bude potřeba se dopracovat a vytrvat.

Profil předškoláka Magic Hill: V naší mateřské škole prožívají děti čas ryzího dětství, věk bezelstnosti, otevřenosti vůči okolnímu světu, tvořivosti a fantazie. Prostřednictvím hry nabízíme dětem možnosti pro rozvoj fyzický, intelektuální, emocionální i sociální. Hraní si a interakce s jinými dětmi jim poskytuje příležitosti pro budování zkušeností, vztahů, jistotu přijetí a místa, kam patřím.

Profil mladšího školáka Magic Hill : Na 1. stupni otevíráme, poznáváme a rozvíjíme potenciál každého dítěte. Probouzíme jeho zájem bádat v okolním světě, jehož horizont se zvětšuje s každým dalším ročníkem. Povzbuzujeme ho klást si otázky, kriticky přemýšlet, zdolávat překážky samostatně i v týmu spolužáků a zažívat úspěch.

Profil staršího školáka Magic Hill : Na 2. stupni budujeme a posilujeme kompetence mladého člověka hledat si cestu vlastním životem. Orientujeme ho k odpovědnosti za vlastní učení a rozvoj. Seznamujeme ho s příležitostmi, které mu okolní svět nabízí, a vytváříme mu zázemí aktivně utvářet vlastní budoucnost. Na konci studia v Magic Hill je náš absolvent plně vybaven studijními dovednostmi, životními kompetencemi a zdravou sebejistotou vlastní lidské hodnoty, která mu umožňuje prožívat pocit sebenaplnění a plnohodnotné vztahy s ostatními lidmi.

AKTUALITY

 

AKTUALITY ZE ŠKOLY

 
  • Od pondělí 28. do středy 30. ledna probíhá výuka na 1.stupni v zimních tématických kempech. Začátek i konec vyučování se nemění.
 
  • Zveme rodiče žáků 2.stupně na společnou schůzku dne 5. února 2019 od 15:00 hod.
 

AKTUALITY ZE ŠKOLKY

 
  • Během měsíce ledna budou probíhat testy školní zralosti u dětí z předškolních tříd a 0. třídy. Rozpis sledujte na nástěnce ve školce.
   

 
Česko mluví o vzdělání
Kritické myšlení
Microsoft PIL
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Microsoft Innovative Educator Expert
Na Zemi
Pedagogická fakulta
Cambridge English
British council