Vize Magic Hill

Smysluplné vzdělávání v souvislostech, metodami vyžadujícími vlastní aktivitu žáků, v souladu s dovednostmi 21.století a to v přátelském prostředí založeném na respektujícím přístupu.

Vize Magic Hill

Jde nám o děti

Období předškolního a mladšího školního věku je zásadní pro celou budoucnost dětí. Příchod do mateřské školy a později do základní školy je pro děti obdobím očekávání, děti doslova nasávají všechny podněty a informace. Pokud se jim dostává podpory a motivace, jsou zapálené a chtějí se učit. V naší škole a školce nám jde o děti, a proto považujeme přátelský a nedirektivní přístup ke každému jednotlivci za důležitý, neboť jsme přesvědčeni o tom, že výuka může být efektivní jen v prostředí bezpečném, založeném na důvěře a dobrých vztazích.

V naší škole a školce jsou učitelé pro děti partnery a průvodci na cestě vzdělávání, jejich každodenním cílem není předat maximum informací, ale probudit v dítěti zájem, motivovat je k hledání, zkoumání, přemýšlení, tedy k učení. Jaký postoj si děti v tomto věku ke škole respektive k učení nastaví, ten je bude provázet i v dalším životě. Je nesporné, že i v budoucnu se budou učit, a je potřeba, aby už od útlého věku, považovaly učení za něco, co má smysl, co přináší radost a potěšení, ale také něco, k čemu je potřeba překonávat překážky, k čemu bude potřeba se dopracovat a vytrvat.

Profil předškoláka Magic Hill: V naší mateřské škole prožívají děti čas ryzího dětství, věk bezelstnosti, otevřenosti vůči okolnímu světu, tvořivosti a fantazie. Prostřednictvím hry nabízíme dětem možnosti pro rozvoj fyzický, intelektuální, emocionální i sociální. Učení v této podobě a interakce s jinými dětmi jim poskytuje příležitosti pro budování zkušeností, vztahů, jistotu přijetí a místa, kam patřím.

Profil mladšího školáka Magic Hill : Na 1. stupni otevíráme, poznáváme a rozvíjíme potenciál každého dítěte. Probouzíme jeho zájem bádat v okolním světě, jehož horizont se zvětšuje s každým dalším ročníkem.  K získávání poznatků a utváření dovedností je důležitá především cesta. Na ní žák projevuje vlastní iniciativu, překonává překážky, přirozeně chybuje a zažívá úspěch.

Profil staršího školáka Magic Hill : Na 2. stupni budujeme a posilujeme kompetence mladého člověka hledat si cestu vlastním životem. Orientujeme ho k odpovědnosti za vlastní učení a rozvoj. Seznamujeme ho s příležitostmi, které mu okolní svět nabízí, a vytváříme mu zázemí aktivně utvářet vlastní budoucnost. Na konci studia v Magic Hill náš absolvent dosahuje maxima svého studijního potenciálu, přemýšlí o budoucích studijních cestách, o své seberealizaci, je vybaven zdravou sebejistotou a motivován k celoživotnímu učení.

 

AKTUALITY

  •  

AKTUALITY ZE ŠKOLY

 

  • Zveme zájemce o naši školu na poslední termín Dne otevřených dveří v tomto školním roce, který se koná dne 4. března 2019 od 9 hod. Akce zahájí společná beseda s vedením školy, následně je možno prohlédnout si prostory a nahlédnout do výuky.

 

  • Setkání rodičů s novým ředitelem školy se koná v úterý 12. března od 16:30 hod. Srdečně Vás zveme.

 

AKTUALITY ZE ŠKOLKY

 

  • Zájemci z řad předškoláků o přestup do naší základní školy budou zváni k termínu zápisu ve dnech 2. a 3. dubna 2019. Sledujte emailovou korespondenci školy.

 

  • Prosíme rodiče, aby se registrovali k prázdninové docházce ve školce.

 

 

 

Česko mluví o vzdělání
Kritické myšlení
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Microsoft Innovative Educator Expert
Na Zemi
Pedagogická fakulta
Cambridge English
British council