Principy vzdělávání

Smysluplně budujeme životní dovednosti

Cílem vzdělávání je osvojování si znalostí a zejména dovedností a jejich použití v reálném životě. Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, komunikovat, diskutovat, formulovat názory, organizovat, řešit problémy, tvořit, hledat informace, kriticky je hodnotit a propojovat, uplatňovat získané poznatky všech oborů.

Pouhé memorování informací je samoúčelné. To, co se dítě učí, musí pro ně mít význam a možnost praktické aplikace. Žáci potřebují o učivu aktivně přemýšlet, diskutovat, uplatňovat nové poznatky a to v souvislostech, často s přesahem určitého předmětu či oboru. Při vzdělávání je důležitá  také cesta k získávání poznatků a zejména dovedností. Na ní žák projevuje vlastní iniciativu, překonává překážky, přirozeně chybuje a zažívá úspěch. Učitelé v naší škole jsou pro děti partnery a průvodci na cestě vzdělávání, jejich každodenním cílem není předat maximum informací, ale probudit v dítěti zájem, motivovat. Jaký postoj si děti ke škole respektive k učení nastaví, ten je bude provázet i v dalším životě. Je nesporné, že i v budoucnu se budou učit, a je potřeba, aby považovaly učení za něco, co má smysl, co přináší potěšení, ale také něco, k čemu je potřeba překonávat překážky, k čemu bude potřeba se dopracovat a vytrvat.

Dvojjazyčně komunikujeme

Angličtina je v naší škole nejen vyučovacím předmětem, ale i běžně používaným jazykem. Žáci si tak osvojují znalost jak prostřednictvím výuky, tak i běžných situací. Získávají otevřený postoj k cizí kultuře a cizímu jazyku, jeho používání je pro ně přirozené, nepřekládají, ale postupně dosahují schopnosti plynulé komunikace. Přítomnost rodilých mluvčích je pro žáky nejen řečovým vzorem, ale i velkou motivací pro učení. Anglický jazyk vyučujeme jako samostatný předmět a dále již od první třídy vyučujeme některé předměty v angličtině.

Dlouhodobě mají naši žáci vysokou úspěšnost při skládání mezinárodních zkoušek z angličtiny ve 4. a 8. ročníku školy. Rovněž ti, kteří do školy přestupují v průběhu školní docházky, jsou schopni i po krátké době dosahovat komunikační úrovně v angličtině. Uplatňujeme individuální přístup ve výuce, žáci jsou na výuku angličtiny dále dělení do skupin dle dosahované úrovně.

V bezpečném a přátelském prostředí

Atmosféra a zdravé klima ve třídě a ve škole je pro nás prioritou. Toto budujeme cíleně každodenním přístupem k dětem i učitelům, vzájemným respektem a empatií. Malý počet dětí ve třídách umožňuje pedagogům individualizovat, to je sledovat osobnostní i vzdělávací specifika každého jedince. Děti hodnotíme slovně, poskytujeme zpětnou vazbu potřebnou pro jejich další pokrok, žáci se učí práci s chybou, jako přirozenou součástí vzdělávání, cítí se proto ve škole bezpečně a jsou motivování k hledání, zkoušení, přemýšlení i aplikaci získaných poznatků.

V sociální oblasti je v naší práci s dětmi důležité nastavování žádoucích pozitivních modelů chování, zvládání problémových situací, řešení sporů. Součástí života školy jsou celoškolní shromáždění (assembly), třídní oázy, preventivní programy.

Škola je otevřená, děti mají prostor ke společným aktivitám i napříč ročníky, což vede k celkově pozitivní atmosféře. Celoškolní akce a projekty, kdy spolupracují různé věkové kolektivy, vedou k budování a posilování dobrých vztahů. Učitelé jsou pro děti partnery, uplatňují přístup Respektovat a být respektován a sledují dodržování Kodexu Magic Hill.