Principy vzdělávání

Smysluplně budujeme životní dovednosti

Cílem vzdělávání je osvojování si znalostí a zejména dovedností a jejich použití v reálném životě. Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, komunikovat, diskutovat, formulovat názory, organizovat, řešit problémy, tvořit, hledat informace, kriticky je hodnotit a propojovat, uplatňovat získané poznatky všech oborů.

Pouhé memorování informací je samoúčelné. To, co se dítě učí, musí pro ně mít význam a možnost praktické aplikace. Žáci potřebují o učivu aktivně přemýšlet, diskutovat, uplatňovat nové poznatky a to v souvislostech, často s přesahem určitého předmětu či oboru. Při vzdělávání je důležitá  také cesta k získávání poznatků a zejména dovedností. Na ní žák projevuje vlastní iniciativu, překonává překážky, přirozeně chybuje a zažívá úspěch. Učitelé v naší škole jsou pro děti partnery a průvodci na cestě vzdělávání, jejich každodenním cílem není předat maximum informací, ale probudit v dítěti zájem, motivovat. Jaký postoj si děti ke škole respektive k učení nastaví, ten je bude provázet i v dalším životě. Je nesporné, že i v budoucnu se budou učit, a je potřeba, aby považovaly učení za něco, co má smysl, co přináší potěšení, ale také něco, k čemu je potřeba překonávat překážky, k čemu bude potřeba se dopracovat a vytrvat.

Dvojjazyčně komunikujeme

Angličtina je v naší škole nejen vyučovacím předmětem, ale i běžně používaným jazykem. Žáci si tak osvojují znalost jak prostřednictvím výuky, tak i běžných situací. Získávají otevřený postoj k cizí kultuře a cizímu jazyku, jeho používání je pro ně přirozené, nepřekládají, ale postupně dosahují schopnosti plynulé komunikace. Přítomnost rodilých mluvčích je pro žáky nejen řečovým vzorem, ale i velkou motivací pro učení. Anglický jazyk vyučujeme jako samostatný předmět a dále již od první třídy vyučujeme některé předměty v angličtině.

Dlouhodobě mají naši žáci vysokou úspěšnost při skládání mezinárodních zkoušek z angličtiny ve 4. a 8. ročníku školy. Rovněž ti, kteří do školy přestupují v průběhu školní docházky, jsou schopni i po krátké době dosahovat komunikační úrovně v angličtině. Uplatňujeme individuální přístup ve výuce, žáci jsou na výuku angličtiny dále dělení do skupin dle dosahované úrovně.

Ve vzájemném respektu k sobě i druhým

Atmosféra a zdravé klima ve třídě a ve škole je pro nás prioritou. Toto budujeme cíleně každodenním přístupem k dětem i učitelům, vzájemným respektem a empatií. Malý počet dětí ve třídách umožňuje pedagogům individualizovat, to je sledovat osobnostní i vzdělávací specifika každého jedince. Děti hodnotíme slovně, poskytujeme zpětnou vazbu potřebnou pro jejich další pokrok, žáci se učí práci s chybou, jako přirozenou součástí vzdělávání, cítí se proto ve škole bezpečně a jsou motivování k hledání, zkoušení, přemýšlení i aplikaci získaných poznatků.

V sociální oblasti je v naší práci s dětmi důležité nastavování žádoucích pozitivních modelů chování, převažují metody spolupráce, děti vedeme ke zvládání problémových situací, k samostatnému řešení sporů.  Stejně důležitou je i oblast vnitřního vnímání dítěte a jeho osobnosti, jeho sebepojetí, vědomí vlastní hodnoty, ambice a vnitřní motivace.

Škola je otevřená, děti mají prostor ke společným aktivitám i napříč ročníky, což vede k celkově pozitivní atmosféře. Celoškolní akce a projekty, kdy spolupracují různé věkové kolektivy, vedou k budování a posilování dobrých vztahů. Učitelé jsou pro děti partnery, uplatňují přístup Respektovat a být respektován a sledují dodržování Kodexu Magic Hill.