Koncepce a výuka

V Základní škole Magic Hill připravujeme žáky na budoucí život. Při výuce se zaměřujeme na jejich silné stránky a na další rozvoj vnitřního potenciálu každého jedince. Vytvořili jsme jedinečný Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro 21. století“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a je upraven pro koncepci česko-anglické výuky v naší škole.

Uplatňujeme moderní trendy ve výuce, vycházíme z didaktických zásad kritického myšlení, životních dovedností pro 21. století (soft skills), vyučujeme matematiku metodou profesora Hejného, psací písmo učíme metodou Comenia Script a čtení vyučujeme genetickou metodou. Třídy na prvním stupni mají průměrně 15 žáků, na druhém stupni pak 22. Hodnotíme slovně, vedeme žáky rovněž k sebehodnocení vlastní práce a stanovování cílů.

Učivo zastřešujeme dlouhodobějšími tématy a propojujeme je do smysluplných celků způsobem, který upoutá zájem žáků, je pro ně motivující, blízký a odpovídající jejich věku. Na prvním stupni jsou stanovena měsíční témata a na stupni druhém jsou to pak témata dvouměsíční. Důležitou složkou výuky a života školy jsou také celoškolní projekty umožňující spolupráci napříč ročníky, prolínání různých témat do výuky, vzájemné vrstevnické učení a posilování tzv. měkkých dovedností žáků. Žáci 2. stupně ZŠ dále rozvíjejí učební dovednosti a své silné stránky prostřednictvím samostatné práce na individuálně volených dlouhodobých projektech pod vedením pedagoga – vedoucího projektu.