Důležité dokumenty a GDPR

Školní řád mateřské školy ke stažení zde

 

Inspekční zpráva řádné kontroly České školní inspekce v naší mateřské školce v únoru 2017  ke stažení zde

GDPR a ochrana osobních údajů

Magic Hill mateřská školka, s.r.o. (dále jen „školka“), která je spoluprovozovatelem těchto webových stránek, považuje ochranu a důvěrnost osobních údajů za velmi důležitou, a jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění. Cílem této informace je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, poskytnout větší kontrolu subjektům nad tím, jakým způsobem je s jejich daty nakládáno a jak je chrání.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

Magic Hill mateřská škola, s.r.o., IČ: 27161102
se sídlem Nová Hospoda 334, 251 68 Kamenice
vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 100940

Jmenovaným pověřencem pro školku je Hana Jirků, email: kancelar@magic-hill.cz, k zastižení v kanceláři ředitele základní školy Magic Hill.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů na nás obracet osobně na adrese našeho sídla, prostřednictvím pověřence, poštou na výše uvedenou korespondenční adresu nebo prostřednictvím datové schránky, ID DS z3jjrj4, či emailem na adresu info@magic-hill.cz. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření Vaší totožnosti.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školku obracet za účelem uplatnění Vašeho práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování ve veřejném zájmu či na základě našich oprávněných zájmů, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školku obracet ohledně záležitostí týkajících se údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, nebo prostřednictvím webových stránek úřadu: www.uoou.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich žácích a jejich zákonných zástupcích, vedeme v souvislosti s poskytováním vzdělání na základě školského zákona, jedná se zejména o údaje evidované ve školní matrice, uvedené v dokladech o přijímání dětí , evidenci dětí, průběhu vzdělávání a jeho ukončování, v třídní knize, v knize úrazů a záznamech o úrazech žáků, popřípadě v lékařských posudcích. Tyto údaje jsme povinni zpracovávat v daném rozsahu na základě platných právních předpisů. Zpracováváme rovněž další údaje dle zvláštních právních předpisů, například v souvislosti s podněty pro jednání OSPOD, apod.

Další část osobních údajů, které zpracováváme o dětech a jejich zákonných zástupcích, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním služeb dle Smlouvy o poskytování služeb. Ve většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, příjmení, bankovní spojení, telefon a email. Bez těchto údajů si nemůžeme vzájemně vyměňovat informace a poukazovat platby, a tedy zajistit plnění povinností a poskytování našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů nebude proto možno smlouvu uzavřít. Dále Vás informujeme, že z uzavřené smlouvy také plyne naše povinnost předávat údaje žáků a zákonných zástupců poskytovateli pojistných služeb.

Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech dávají povinnost osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.

Jste-li úspěšný uchazeč o zaměstnání, budeme některé osobní údaje zpracovávat pro naši potřebu při náboru zaměstnanců a to proto, abychom s uchazeči popřípadě mohli uzavřít pracovní smlouvu.

Osobní údaje, které zpracováváme o dětech, jejich zákonných zástupcích, kontaktních a oprávněných osobách získáváme v prvé řadě přímo od subjektu údajů. Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence. Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací.

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Po uplynutí této doby jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely (archivace či statistika).

Osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců získané na základě uděleného dobrovolného souhlasu za účelem propagace školky a projektů školkou realizovaných či zaštiťovaných obsažené v propagačních materiálech školky, na školním webu či na nástěnkách ve školce, v tisku, apod. (osobní údaje obsažené na fotografiích a audiovizuálních záznamech dětí, zveřejněných uměleckých prací dětí), dále za účelem zajištění bezpečnosti dětí (jména osob, které budou odvádět dítě ze školky) a zajištění organizace akcí pořádaných školkou (např. seznamy žáků pro zajištění ubytování, cestovního pojištění) zpracováváme do odvolání uděleného souhlasu.

Zabezpečení osobních údajů

 • Školka má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
 • Přijetí vnitřní směrnice a pravidel pro ochranu osobních údajů a vedení školní matriky,
 • vytvoření funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve školce,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,
 • povinnost již nepotřebné údaje likvidovat,
 • povinnosti zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • povinnost neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

Poskytování osobních údajů

Veškeré osobní údaje dětí a zákonných zástupců využíváme výhradně pro vnitřní potřebu školky, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány veřejné správy. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

 • dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy,
 • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně prošetření jejich možného porušení,
 • postupu zaměřeném na řešení trestných činů, technických komplikací či bezpečnostních incidentů,
 • ochraně před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti školky, žáků anebo veřejnosti tak, jak to vyžadují či dovolují právní předpisy,
 • pro potřeby opatrovnického řízení.

U všech poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Školka si vyhrazuje právo provést změny uvedených podmínek, zejména za účelem zapracování legislativních změn, či změn účelu a prostředků zpracovávání.