Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program naší školky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je upraven pro výuku také v anglickém jazyce.

Komunikace ve školce probíhá v průběhu celého dne v českém i anglickém jazyce.

 

Celková koncepce předškolní přípravy v naší školce sleduje rozvoj řeči, slovní zásoby, správné používání jazyka, nápravu logopedických nezralostí, procvičování paměti, vyjadřovacích schopností, předmatematické orientace, přípravy na psaní a čtení a rovnoměrného smyslového rozvoje. Nedílnou součástí předškolní přípravy je také podpora pracovní a sociální zralosti, samostatnosti, sebeobsluhy a zvládnutí dovedností spojených s hrubou motorikou dítěte. V programu je též zahrnuta systematická logopedická průprava zaměřena na prevenci řečových poruch. Součástí každodenních logopedických cvičení je nácvik správného dýchání, rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, procvičování motoriky mluvidel a rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností. Koncepce výuky je velmi pozitivně hodnocena též Českou školní inspekcí (kompletní zprávu ČŠI z února 2017 najdete ZDE).

Anglický jazyk s rodilými mluvčími

Anglický jazyk vyučují výhradně rodilí mluvčí, kteří jsou ve školce přítomni po celý den jako řadoví učitelé, děti je znají a je pro ně přirozené učit se cizí jazyk tak, jako se učily svůj rodný jazyk, tedy v průběhu celého dne a prostřednictvím běžných každodenních činností.

Jsme přesvědčeni, a naše zkušenosti to potvrzují, že zahájení výuky cizího jazyka je v předškolním věku nejefektivnější, neboť děti k němu přistupují jako ke hře, nemají zábrany chybovat, učení probíhá spontánně s používáním fonetické paměti, děti dobře napodobují zvuky a tím získávají unikátní a neocenitelný základ pro budoucí studium cizího jazyka a také pro správnou výslovnost.

Výuka anglického jazyka probíhá ve spolupráci s českým programem předškolní výchovy, učitelé spolupracují na tvorbě témat, prostřednictvím kterých si děti budují slovní zásobu a získávají všeobecný přehled. Máme rozsáhlou nabídku anglické předškolní literatury a výukových materiálů, spolupracujeme s nakladatelstvím Usborne, výukové materiály a pomůcky dovážíme ze zahraničí, vytváříme pro děti podnětné dvojjazyčné prostředí.

Kvalitní předškolní příprava v českém jazyce

Výuka anglického jazyka u nás neprobíhá na úkor českého. Čeští učitelé hovoří na děti vždy česky, což vede u dětí k přirozenému vnímání dvojjazyčnosti prostředí. Děti tak mají stále před sebou řečový vzor, dbáme na správné formulace a výslovnost, rozvoj slovní zásoby a navíc v programu školky důsledně zohledňujeme české tradice, písničky, pohádky a kulturu. Je důležité, aby se děti i v prostředí cizojazyčné školky důsledně a odborně seznamovaly s českým jazykem a připravovaly se tak na přechod na základní školu.

Základem předškolní přípravy je gramaticky správné používání českého jazyka, základní orientace v tvorbě slov, jejich analýza, seznamování s abecedou, hláskami, slabikováním, skladbou věty, porozumění složitějšímu textu, instrukcím, trénování paměti. Máme vlastní speciálně vytvořený výukový program pro procvičování správné výslovnosti.Ve spolupráci s logopedkou provádíme také logopedický screening pro včasné odhalení potřeby logopedických náprav.

V předškolní přípravě děti seznamujeme hravou formou s předmatickými dovednostmi, počítání do 50, tvorba číselných řad, porovnávání velikostí, přeskupování, představujeme základní početní operace, vytváříme posloupnosti čísel. Vycházíme z koncepce pojetí předškolní matematické průpravy podle profesora Hejného .

Pro děti s odkladem školní docházky a děti, u nichž se předpokládá úplné dosažení školní zralosti již na začátku posledního ročníku docházky do mateřské školy, otevíráme 0. třídu, která děti rozvíjí již na rozhraní školkového prostředí a požadavků 1. třídy základní školy.

Tematická výuka v projektech

Výuku vedeme projektově, na každý měsíc připravujeme plán výukových lekcí na dané téma v českém i anglickém jazyce. Měsíčním tématem se také řídí výtvarný plán a navazující mimoškolní akce, jako jsou výlety, návštěvy divadel, muzeí. Děti tak postupně a v logických souvislostech získávají všeobecný přehled o tématech definovaných pro předškolní věk.

Individuálně pak každodenní program přizpůsobujeme schopnostem dětí, náladě a složení každé skupinky. Každý den také dbáme na dostatečný prostor k volné hře dětí a společným aktivitám napříč věkovými skupinami dětí. Součástí programu je častý pobyt venku (dopoledne i odpoledne) – využíváme vlastní velkou zahradu a okolí školky. Školka je vybavena dětským hřištěm.

Pravidelně také vedeme zájmové kroužky zaměřené na kreativitu, sport a relaxaci – máme keramický kroužek, kroužek malého turisty, kroužek flétny, plaveme, jezdíme na ponících. Každoročně také organizujeme školky v přírodě.