Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program naší školky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je upraven pro výuku také v anglickém jazyce. Komunikace ve školce probíhá v průběhu celého dne v českém i anglickém jazyce.

 

Celková koncepce předškolní přípravy v naší školce sleduje rozvoj řeči, slovní zásoby, správné používání jazyka, nápravu logopedických nezralostí, procvičování paměti, vyjadřovacích schopností, předmatematické orientace, přípravy na psaní a čtení a rovnoměrného smyslového rozvoje. Nedílnou součástí předškolní přípravy je také podpora pracovní a sociální zralosti, samostatnosti, sebeobsluhy a zvládnutí dovedností spojených s hrubou motorikou dítěte. V programu je též zahrnuta systematická logopedická průprava zaměřena na prevenci řečových poruch. Koncepce výuky v naší mateřské škole je velmi pozitivně hodnocena též Českou školní inspekcí (kompletní zprávu ČŠI z února 2017 najdete ZDE).

Anglický jazyk s rodilými mluvčími

Anglický jazyk vyučují výhradně rodilí mluvčí, kteří jsou ve školce přítomni po celý den jako řadoví učitelé, děti je znají a je pro ně přirozené učit se cizí jazyk tak, jako se učily svůj rodný jazyk, tedy v průběhu celého dne a prostřednictvím běžných každodenních činností.

Jsme přesvědčeni, a naše zkušenosti to potvrzují, že zahájení výuky cizího jazyka je v předškolním věku nejefektivnější, neboť děti k němu přistupují jako ke hře, nemají zábrany chybovat, učení probíhá spontánně s používáním fonetické paměti, děti dobře napodobují zvuky a tím získávají unikátní a neocenitelný základ pro budoucí studium cizího jazyka a také pro správnou výslovnost.

Výuka anglického jazyka probíhá ve spolupráci s českým programem předškolní výchovy, učitelé spolupracují na tvorbě témat, prostřednictvím kterých si děti budují slovní zásobu a získávají všeobecný přehled.

Kvalitní předškolní příprava v českém jazyce

Výuka anglického jazyka u nás neprobíhá na úkor českého. Čeští učitelé hovoří na děti vždy česky, což vede u dětí k přirozenému vnímání dvojjazyčnosti prostředí. Děti tak mají stále před sebou řečový vzor, dbáme na správné formulace a výslovnost, rozvoj slovní zásoby a navíc v programu školky důsledně zohledňujeme české reálie a tradice, písničky, pohádky.

V předškolní přípravě děti seznamujeme hravou formou také s předmatickými dovednostmi. Vycházíme z koncepce pojetí předškolní matematické průpravy podle profesora Hejného.

Pro děti s odkladem školní docházky a děti, u nichž se předpokládá úplné dosažení školní zralosti již na začátku posledního ročníku docházky do mateřské školy, otevíráme 0. třídu, která děti rozvíjí již na rozhraní školkového prostředí a požadavků 1. třídy základní školy.

Aktivní výuka a pobyt venku

Výuku vedeme projektově, na každý měsíc připravujeme plán výukových lekcí na dané téma v českém i anglickém jazyce. Děti tak postupně a v logických souvislostech získávají všeobecný přehled o tématech definovaných pro předškolní věk. Součástí programu je častý pobyt venku – využíváme vlastní velkou zahradu a okolí školky. Využíváme také prostředí a nabídku blízké školní farmy. Děti tak mají příležitost k většímu spontánnímu pohybu ve volné přírodě, vnímají blízkost přírody, její proměnu v průběhu roku, střídáme aktivity venku, pomáháme s péčí o drobná zvířata na farmě, seznamujeme se s pěstováním plodin.

Pravidelně také vedeme zájmové kroužky – máme keramický kroužek, kroužek malého turisty, kroužek flétny, plaveme. Každoročně také organizujeme školky v přírodě.