Zápis a přestupy

 

Informace k opětovnému zápisu do 1.tříd pro školní rok 2020/2021 najdete ZDE

 

Pro přestupy do vyšších ročníků je podmínkou volné místo v daném ročníku a splnění odpovídajících výstupů vzdělávacích oblastí daného ročníku. V případě zájmu, vyplňte on-line registrační formulář.

 Zájemci o přestup do budoucí 6.třídy budou individuálně vyrozuměni o termínu osobního pohovoru ve škole.

 

Jméno a příjmení dítěte: (vyžadováno)

Datum narození: (vyžadováno)

Jméno a příjmení matky: (vyžadováno)

Telefon matky: (vyžadováno)

E-mail matky: (vyžadováno)

Jméno a příjmení otce: (vyžadováno)

Telefon otce: (vyžadováno)

E-mail otce: (vyžadováno)

Vybertu jednu z variant

Vyplňte prosím pouze jednu z uvedených variant. Zda se jedná o přestup nebo o přihlášení do budoucí 1. třídy ZŠ.

Zápis do budoucí 1. třídy

Přihlašuji své dítě pro školní rok :

k zápisu do prvního ročníku ZŠ Magic Hill

Současná MŠ:

Přestup z jiné ZŠ

Přihlašuji své dítě pro školní rok :

Přestup do ročníku ZŠ

Současná ZŠ:

Odesláním tohoto formuláře beru na vědomí, že Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o., IČ: 27408876, se sídlem Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany (dále jen „škola“), jako správce shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje žadatelů o výuku. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro jednoznačnou identifikaci budoucích žáků a jejich zákonných zástupců v souvislosti s příjímacím řízením a k zajištění následných úkolů v oblasti poskytování vzdělání, zejména vedení školní matriky na základě ust. § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek zamítnutí žádosti, a tudíž nemožnost zahájení příjímacího řízení. Škola k výše uvedenému účelu rovněž zpracovává další osobní údaje, které lze svou povahou označit za kontaktní údaje (e-mailový kontakt). Poskytnutí osobních údajů dle předchozí věty je dobrovolné, jelikož slouží pouze k usnadnění komunikace ohledně podané žádosti a dalších záležitostí spojených s příjímacím řízením. V případě zamítnutí žádosti z kapacitních či jiných důvodů, budou sdělené údaje neprodleně zlikvidovány, nebude-li ze strany žadatelů udělen výslovný souhlas s jejich dalším uchováním pro případy kapacitních změn.

Více o zpracování osobních údajů naleznete v informaci o zpracování osobních údajů dostupné na webových stránkách školy.