Zásady učení

DVOJJAZYČNÉ PROSTŘEDÍ

Angličtina je v naší škole nejen vyučovacím předmětem, ale i běžně používaným jazykem. Žáci si tak osvojují znalost nejen prostřednictvím výuky, ale i běžných situací. Získávají otevřený postoj k cizí kultuře a cizímu jazyku, jeho používání je pro ně přirozené, nepřekládají, ale postupně dosahují schopnosti plynulé komunikace. Přítomnost rodilých mluvčích je pro žáky nejen řečovým vzorem ale i velkou motivací pro učení.

Časová dotace výuky v anglickém jazyce je v každém ročníku obvykle 3 – 5 hodin týdně v dopolední výuce a dále je doplněna o cca 8 hodin týdně výchovných předmětů v angličtině a konverzačního klubu. Klub je veden rodilými mluvčími a je zaměřen na rozvoj výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, podporu výuky čtení a práci na celoškolních projektech.

Dlouhodobě dosahujeme vynikajících výsledků při skládání mezinárodních jazykových zkoušek. Žáci ve 4. ročníku skládají testy YLE minimálně na úrovni Movers. Úspěšnost našich žáků v těchto testech je 86%, v oblasti SPEAKING dokonce dlouhodobě dosahujeme 100% úspěšnosti. Žáci 8. tříd skládají mezinárodní zkoušku PET.

INDIVIDUALIZOVANÝ PŘÍSTUP

Malý počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům uplatňovat individuální přístup, zaručuje každému žákovi dostatečný prostor a tím dosahování osobního maxima.

V naší škole se vyučování skládá z takových činností, které umožní všem žákům propracovat se k dosažení vzdělávacích cílů prostřednictvím individuálních učebních stylů. Malý počet žáků ve třídě zajišťuje všem dětem možnost podílet se na společném tématu prostřednictvím aktivit přiměřených jejich schopnostem. Zároveň jsou třídy dostatečně bohaté pro skupinové práce a podporu sociálního kontaktu a budování přátelských vazeb.

Ve škole pracují také asistenti pedagogů, kteří umožňují podporu žákům se specifickými vzdělávacími potřebami či pro žáky mimořádně nadané. Pro děti se zvláštními vzdělávacími nároky vytváříme Individuální vzdělávací plány. Pro žáky, kteří do školy přestupují, zajišťujeme asistenci rodilého mluvčího v individuálních časech tak, aby bez problémů zvládly nové nároky dvojjzayčné výuky.

MODERNÍ METODY VÝUKY – připravujeme žáky na budoucnost

Profilujeme se jako moderní škola, která vzdělává žáky s ohledem na budoucí studijní život. Samozřejmostí je využívání moderních poznatků a metod výuky, které zaměřujeme na posilování těchto dovedností:

Spolupráce –V naší škole žáci pracují ve dvojicích a malých skupinkách, ve kterých sdílejí odpovědnost za výsledek a činí klíčová rozhodnutí společně.

Budování znalostí –Samotné memorování informací nevede ke schopnosti přemýšlet. Informace jsou a budou snadno dostupné a klíčové pro budoucí úspěch našich žáků bude schopnost informace propojovat, vyvozovat závěry, kriticky hodnotit. V naší škole proto žáky učíme přicházet s novými myšlenkami, dávat je do souvislostí a kriticky přemýšlet.

Řešení problémů – V naší škole často po dětech chceme, aby přicházely s vlastními nápady a alternativami, aby přezkoumávaly možné postupy a vylepšovaly je. Cílem je u dětí povzbuzovat schopnost čelit překážkám, zvládat problémy, hledat nová řešení.

Komunikace – V naší škole vyžadujeme po dětech různé formy komunikace, od skupinové diskuse ve třídě přes psaný projev až po Skype konference. Soustředíme se na ty aktivity, které požadují po žácích formulovat vlastní myšlenky, obhajovat je a dokládat fakty a důkazy a vhodně volit obsah a styl sdělení.