Školní vzdělávací program

Kurikulum – školní vzdělávací program školy Magic Hill vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Program je upraven pro koncepci česko-anglické výuky. Hned od první třídy nabízíme výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce, anglický jazyk jako  vyučovací předmět a anglický konverzační klub. Celková proporce výuky v českém a anglickém jazyce je přibližně 2/3 ku 1/3.

Sledujeme moderní trendy ve výuce, vycházíme z didaktických zásad kritického myšlení, definic dovedností pro 21. století vyučujeme Matematiku metodou profesora Hejného. Psací písmo učíme metodou Comenia Script. Čtení vyučujeme genetickou metodou.

Osou vyučování je tzv. tematická výuka. Vychází z ústředního měsíčního tématu, na 2. stupni ZŠ jsou témata realizována ve dvouměsíčních cyklech, ty se prolínají různými vyučovacími předměty a rozpracované do dílčích podtémat se realizují v nejrůznějších úkolech a aktivitách. Důležitou složkou výuky a života školy jsou také celoškolní projekty umožňující spolupráci napříč ročníky, prolínání různých témat do výuky, vzájemné vrstevnické učení a posilování sociálních kompetencí žáků.

Využíváme moderní a různorodé metody výuky a komunikace s žáky – práce na projektech, problémová výuka, skupinové práce, diskuse, osobní presentace žáků, vzájemné učení. Škola je vybavena potřebnou IT technikou, kterou zařazujeme do výuky pravidelně od nejnižších ročníků, samozřejmostí jsou interaktivní tabule ve všech učebnách, přístup na internet, vybavení tříd notebooky a tablety.

Žáky hodnotíme slovně, vedeme je rovněž k sebehodnocení vlastní práce a stanovování cílů. Žáci si v průběhu vzdělávání v naší škole tvoří portfolio – složku prací dokladující jejich pokrok a výsledky vzdělávání. Žáci 2. stupně ZŠ dále rozvíjejí učební kompetence prostřednictvím samostatné práce na individuálně volených dlouhodobých projektech pod vedením pedagoga- vedoucího projektu.