Reports for parents

Vybíráme z inspekční zprávy řádné kontroly České školní inspekce v naší mateřské školce v únoru 2017 (kompletní znění najdete zde )

 

  • Všichni zaměstnanci MŠ jsou cíleně vedeni ředitelkou školy ke vzájemnému respektu a spolupráci, což se příznivě projevuje v průběhu vzdělávání, v MŠ panuje klima podporující učení.
  • Příkladně byla rozvíjena komunikace v anglickém jazyce. Učitelky s rodilými mluvčími vytvářely pro děti podnětné komunikační prostředí, dětem byl poskytován správný jazykový vzor, měly dostatek prostoru k vyjadřování. Také rozvoj předčtenářské gramotnosti je na vysoké úrovni.
  • Náležitá pozornost byla věnována rozvoji předmatematické gramotnosti, kdy byly v přirozených souvislostech zařazovány do vzdělávání odpovídající činnosti .
  • Sociální gramotnost byla rozvíjena upevňováním dodržování pravidel chování i pravidel komunikace a cílenou podporou vzájemných vztahů. Pro jejich lepší srozumitelnost jsou ve třídách graficky znázorněna.
  • Ve dnech inspekční činnosti děti příkladně komunikovaly v českém i v anglickém jazyce. Nejstarší děti chápaly souvislosti, odpovídaly na problémové otázky, znaly mnoho písní a básní v českém i v anglickém jazyce, spolupracovaly v malých skupinách, dokázaly se delší dobu soustředit, udržet pozornost, dokončit práci. Poznávaly písmena, zvládaly analýzu slov, vyjadřovaly se v celých větách, měly zájem o knihy – vyhledávaly informace, orientovaly se v čase a prostoru, v číselné řadě, zvládaly porovnávání, třídění.

Pravidelné měsíční zprávy STALO SE najdete zde:

Oranžová skupina

 

Žlutá skupina

Červená skupina

Modrá skupina